avcikizhamide
    Hayir,Kizlar,evde kalin,ya da sonsuza dek sevgili kalin,obur turlu Sིuིrིgིuིnི gིiིbིiི cིeིkིmིeིdིiིgིiིiིmི kིaིlིmིaིdིiི sིeིnིdིeིeིnི Eིlིlིeིrིiིmིlིeི yིaིzིdིiིmི bིuི sིoིnིuིuིuི Sིiིmིdིiི yིeིrིlིeིbིiིrི sིeིhིrིiིnི yིoིlིuིuིuི

    Günün En Popüler Başlıkları