En Nefret Ettiğiniz Kelime
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   gadjodilo
   normal Bir kelime ancak bu kadar bencillik, megolamanlık, faşistlik ve ötekileştiricilik içerebilir. Genel kabulün dışında kalan- kalmak isteyenleri dışarda bırakan bu kelime onları adlandırırken kendine atıf yapacak kadar kısıtlayıcıdır da.
    gumball-w
    “Aynen” (10 karakter)
     tahoe_og
     Neden diye sorduğumda eğer cevap olarak "işte, öyle, zorunda mıyım?, canım istemiyo" derse onun ızdırabını sikerim.
      redkit00
      Fark etmez. Arkadaşlarımı çok kez uyarmama rağmen şu kelimeyi kullanmayı birakamadik bir türlü.
       hesapsilindi00
       Normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal normal normal normal normal normal
        mervenizz_
        bağırmadığım halde bağırma demesi konuşurken bana sus denilmesi
         gizemlicikolat
         "BAKARIZ!" "Yapmayacağım ama biraz ağzıma edersen belki yaparım." cümlesinin kelimeleşmiş halidir. Nefret ederim. Yapılmazsa o ağza da ederim. ☝️ Yapmıcam deseydi.
          missnight
          aşko daha kötüsü var mı
           aslibbt
           Zaten yerine kullanılan Saten
            lylftmksc
            Şey.. Ney ulan ney? Şey işte, şey yapacağım, şeyi şey yapmış... Neyi ne yapmış? Şey ne? Şey dedikten sonra açıklamasını da bekliyorum, neyyyy?
             necati-sen
             Sanane kelimesi
             /
             0

             Tarihe Göre

             İçerik bulunamadı.