En Nefret Ettiğiniz Kelime
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   gadjodilo
   normal Bir kelime ancak bu kadar bencillik, megolamanlık, faşistlik ve ötekileştiricilik içerebilir. Genel kabulün dışında kalan- kalmak isteyenleri dışarda bırakan bu kelime onları adlandırırken kendine atıf yapacak kadar kısıtlayıcıdır da.
    hesapsilindi00
    Normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal normal normal normal normal normal
     nyhmph
     "Sanane" herhalde
      redkit00
      Fark etmez. Arkadaşlarımı çok kez uyarmama rağmen şu kelimeyi kullanmayı birakamadik bir türlü.
       ozgusjhssh
       Yine yerine 'gine' 'kızım'
        tahoe_og
        Neden diye sorduğumda eğer cevap olarak "işte, öyle, zorunda mıyım?, canım istemiyo" derse onun ızdırabını sikerim.
         yavnegerenk_var
         napon(o kadar itici geliyoki) hani napıyorsun ne yaparsın hayat nasıl naparsın tamam da napon ne abi İİ YAPOOOM SEN NAPON diyesim var aq
          gumball-w
          “Aynen” (10 karakter)
           hanashii
           'bakarız'...
            steteskop.gel
            "Okeyyy"👈🤮
            /
            0

            Tarihe Göre

            İçerik bulunamadı.